مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مهناز طاهری عزیز, مینو محرز
کلیدواژه ها : واژگان كليدي سل - رفتار بهداشتی - آموزش بهداشت
: 4121
: 115
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه و هدف: سل يك بيماري عفوني است كه در اثر مجموعهي مايكوباكتريومهاي سلي ايجاد ميگردد. اين بيماري يكي از شايعترين بيماريهاي عفوني بوده كه منجر به بيش از 2 ميليون مرگ سالانه در جهان ميگردد. هدف از انجام اين بررسي تعيين تاثير بستهي طراحي شدهي آموزش بهداشت بر رفتارهاي بهداشتي مسلولين مراجعه كننده به انستيتو پاستور بوده است .روشبررسي: پژوهش حاضر يك مطالعهي نيمه تجربي بود كه بر روي 31 نفر مراجعه كنندهي اسمير مثبت به انستيتو پاستور، در سال 1383 انجام شد. ابزار گردآوري دادهها شامل پرسشنامه و چك ليست خود گزارشدهي بود كه روايي و پايايي آن با استفاده از روش اعتبار محتوي و آزمون مجدد با ضريب همبستگي 80 درصد تعيين شد. ابتدا نيازهاي آموزشي نمونهي مورد مطالعه مشخص و سپس بستهي آموزش بهداشت طراحي و به مدت 8 هفته اجرا شد. مجدداً پس از گذشت 2 ماه با انجام آزمون ثانويه، چگونگي تاثير بستهي آموزش بهداشت بر متغيرهاي پژوهش، بر اساس مقايسه با نتايج پيش آزمون، بررسي گرديد. جهت ارزيابي تاثير متغيرهاي مستقل و غيرمستقل بر روي تغييرات آگاهي و نگرش و عملكرد و همچنين مقايسهي نهايي نتايج در قبل و بعد از آموزش از آزمونهاي آناليز واريانس، ضريب همبستگي و تيزوج استفاده شد.يافتهها: ميانگين سني گروه مورد مطالعه 71/33 با انحراف معيار 68/13 و فراواني جنسي در گروه مورد بررسي 8/54 درصد مرد و 2/45 درصد زن بود. بين تغيير نمرهي نگرش و سابقهي ابتلاي خانوادگي ارتباط معنيداري مشاهده گرديد (001/0>P). اما ميان سابقهي زندان و سابقهي مصرف دخانيات و مواد مخدر در نمونهها با تغيير نمرهي آگاهي، نگرش و عملكرد ارتباط معنيداري مشاهده نشد. بر اساس نتايج بدست آمده از اين پژوهش بين ميزان آگاهي, نگرش و عملكرد واحدهاي مورد مطالعه، قبل و بعد از اجراي بستهي آموزشي تفاوت معناداري مشاهده شد. (001/0>P) .نتيجهگيري: آموزش بهداشت ميتواند نقش مهمي در ارتقاي سطح آگاهي, ايجاد نگرش مثبت و همچنين اتخاذ رفتارهاي بهداشتي مناسب در مسلولين داشته باشد.
نویسندگان: مینو محرز, مهرانگیز زنگنه, علی جمشیدی ماکیانی
کلیدواژه ها : كيست هيداتيك - آلبندازول - پرازي¬كوانتل
: 7324
: 15
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: درمان استاندارد كيست هيداتيك جراحي است، اما در مواردي كه كيست­هاي متعددي در ارگان­هاي حياتي وجود داشته باشد و يا بيمار از نظر جراحي در ريسك خطر بالا باشد، درمان­هاي دارويي نظير خانواده بنزيميدازول­ها (آلبندازول-مبندازول) جايگزين مي­گردد. در مطالعه اخير درمان توام آلبندازول همراه با يك داروي موثر بر روي پروتواسكولكس­ها از خانواده ايزوكنيولين بنام پرازي­كوانتل مورد استفاده قرار گرفت.

روش بررسي: در اين مطالعه، 9 بيمار با كيست­هاي متعدد تحت درمان توام با آلبندازول 400 ميلي گرم دو بار در روز و پرازي­كوانتل 40 ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم دو بار در هفته به مدت 3 ماه قرار گرفتند. بيماران بطور متوسط 18 ماه پس از خاتمه درمان تحت پيگيري از نظر عود مجدد ضايعات بودند.

يافته­ها: بهبودي كامل باليني در 7 مورد (7/77 درصد) و بهبودي نسبي باليني در 2 مورد (2/22 درصد) مشاهده گرديد. از نظر راديولوژيك، بهبودي كامل در 5 مورد (6/55 درصد) و بهبودي نسبي در4 مورد (4/45 درصد) وجود داشت. يكي از بيماران پس از خاتمه درمان تحت بررسي هيستوپاتولوژيك قرار گرفت كه محو شدن كامل لايه زايا گزارش شد.

نتيجه گيري : كاربرد توام آلبندازول و پرازي­كوانتل مي­تواند به عنوان يك درمان جايگزين در بيماران مبتلا به كيست­هاي هيداتيك منتشر در ارگا­نهاي حياتي و يا بيماران در ريسك خطر بالاي جراحي مورد استفاده قرار گيرد.
نویسندگان: مینو محرز, محمود سروش, محمود نبوی, طلعت مختاری
کلیدواژه ها :
: 3475
: 1
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: مینو محرز, محمود سروش, محمود نبوی, طلعت مختاری
کلیدواژه ها :
: 3266
: 4
: 0
ایندکس شده در :